Kinderalimentatie

Kinderalimentatie berekenen
Als u gaat scheiden en u heeft kinderen, dan zal kinderalimentatie verschuldigd zijn. De niet-verzorgende ouder is verplicht bij te dragen in het levensonderhoud van de betreffende kinderen. Kinderalimentatie moet dus worden voldaan aan de ouder die hoofdzakelijk de dagelijkse zorg voor de kinderen heeft. Het gaat hier om een maandelijks te betalen bedrag.

Duur kinderalimentatie
De alimentatieplicht duurt tot het kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. Of u ook alimentatie betaalt aan uw kinderen, die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn, hangt af van het feit of zij in hun eigen onderhoud voorzien. Bij een lichamelijke of geestelijke handicap blijven de ouders soms ook na het 21e jaar onderhoudsplichtig.

Aan wie moet er kinderalimentatie worden voldaan?
De onderhoudsplicht die aan de verzorgende ouder moet worden voldaan, loopt door totdat het kind 18 jaar is. Daarna geldt voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar een "voortgezette onderhoudsplicht". Dat wil zeggen, dat de niet verzorgende ouder rechtstreeks aan het kind moet betalen. Als bijvoorbeeld de vader op de 18e verjaardag van het kind besluit om niet meer de kinderalimentatie te voldoen, dan zal het kind (en dus niet de moeder) de alimentatie moeten claimen bij de vader.
 
Kosten van een kind

Men gaat er vanuit dat het kind zijn normale dingen moet kunnen blijven doen als tijdens het huwelijk en er bij echtscheiding niet op achteruit mag gaan.
Het is moeilijk om de kosten van een kind te bepalen daarom heeft de rechterlijk macht hiervoor de zogenaamde Trema normen ingevoerd die door het Nibud worden gepubliceerd . Bij deze richtlijnen gaat men uit van het (vroegere) netto gezinsinkomen, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen in het gezin. Berekend werd dat 1 kind bij een modaal inkomen (1360,- euro p.m) 195,- euro p.m. kost, dat dit bij 2x modaal (2270,- euro p.m. of meer) bijna het dubbele is. Twee kinderen kosten een modaal gezin 276,- euro per maand en bij 2x modaal wederom bijna het dubbele.
De bijdrage van de niet-verzorgende ouder mag echter niet hoger worden dan zijn/haar maximale draagkracht
 
Wat bepaalt de behoefte aan kinderalimentatie ?
Kinderalimentatie is behoudens bijzondere uitgaven, een all-in bedrag. De verzorgende ouder dient daarvan alle kosten te dragen van het kind, dus inclusief kinderopvang, schoolkosten, sportkosten e.d. De verzorgende ouder kan de dagelijkse kosten van het kind voldoen uit de volgende vijf inkomensbronnen:

- Kinderalimentatie
- Kinderbijslag
- Fiscale tegemoetkoming (kinderkorting)
- Eigen bijdrage die de verzorgende ouder dient te doen (in de vorm van de dagelijkse verzorging)
- Eigen inkomsten van het kind
- Kindgebonden budget

Co-ouderschap en alimentatie
Als de andere ouder tevens voor de kinderen zorgt, zal een andere verdeling van de kosten optreden. Dat is van invloed op de hoogte van de alimentatie. Bij een co-ouderschapsregeling waarbij beide ouders hetzelfde inkomen hebben, zal meestal geen kinderalimentatie worden uitgesproken.

Geen afkoop kinderalimentatie
Afkoop van kinderalimentatie is niet mogelijk. Afspraken daarover zijn nietig omdat deze in strijd zijn met de openbare orde. Het is niet mogelijk om rechtsgeldig ‘afstand te doen’ van een kind. Indien degene die de alimentatie zou moeten betalen over onvoldoende inkomen beschikt (beneden bijstand), kan uiteraard wel het kinderalimentatiebedrag op nihil worden afgesproken.

Geen minimum bedrag voor kinderalimentatie
Er bestaat geen wettelijk minimumbedrag voor kinderalimentatie. Van belang is hoeveel de betaler in beginsel redelijkerwijs kan missen. Vanaf € 137,- bruto per maand per kind, is de kinderalimentatie gedeeltelijk aftrekbaar bij de belasting, waardoor de belastingdienst circa € 35,- zal terugbetalen.

Aanpassingen in de alimentatie
Naast de jaarlijkse indexering, kan het alimentatiebedrag worden aangepast, voor zover er sprake zal zijn van gewijzigde (financiële) omstandigheden betreffende inkomen, woonsituatie, ziektekostenpremies, etc.

Incasso van kinderalimentatie
Als de ex-partner de kinderalimentatie niet voldoet, kan de echtscheidingsbeschikking worden afgegeven aan een deurwaarder. Deze kan overgaan tot executie: bijvoorbeeld door middel van loonbeslag of de gedwongen verkoop van auto, inboedel of woning.

LBIO
Voor de betaling van kinderalimentatie kunt u in tevens ook een beroep doen op het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in Rotterdam. Volgens de wet kunt u een beroep doen op het LBIO als er een betalingsachterstand is van de alimentatie.  U kunt hiervoor bellen naar LBIO via telefoonnummer 010 - 2894890. De verzoeker moet dan met bewijsstukken aantonen welke termijnen de alimentatie niet, en wel is betaald. Inschakeling van het LBIO is niet gratis.

Voor de inning van de kinderalimentatie brengt het LBIO een opslag in rekening. Deze opslag bedraagt vijftien procent van de verschuldigde bedragen. De betalende ouder moet de kosten van de inning door het LBIO betalen. Net als de deurwaarder, kan het LBIO beslag laten leggen op salaris, uitkering of (on)roerende zaken.

Stiefouder
Betalen voor de kinderen van je (nieuwe) partner? Zolang je gaat samenwonen zonder met je partner het ouderlijk gezag over het kind uit te oefenen en zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, is er niets aan de hand. Heb je gezamenlijk ouderlijk gezag dan ben je onderhoudsplichtig zolang het gezamenlijk gezag duurt. Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap ben je ook onderhoudsplichtig voor het kind van je (nieuwe) partner. Na een scheiding houdt deze nieuwe verplichting op, tenzij je mede het ouderlijk gezag hebt. Je kunt dan ontheffing van het ouderlijk gezag aanvragen waarna de onderhoudsplicht stopt.
 
Wat kan Voets & Bodenstaff  voor u doen?
De kinderalimentatie kunnen wij voor u berekenen en via een advocaat laten vaststellen door de rechtbank. Verder kunnen wij uiteraard bemiddelen om een situatie af te spreken welke recht doet aan alle betrokkenen. De hoogte van de kinderalimentatie volgt onder meer uit de afspraken over de omgangsregeling, het ouderschapsplan en/of de co-ouderschapsregeling. Wij adviseren over de kinderalimentatie, de hoogte van het alimentatiebedrag en leggen dat voor u vast in het echtscheidingsconvenant/ ouderschapsplan.