Gehuwden

Als de echtelieden het samen eens kunnen worden over de scheiding met behulp van een mediator dan kan het proces beginnen via een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding. Aan dit  verzoek aan de rechtbank wordt een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan gehecht. Sinds 1 maart 2009 is het verplicht bij het indienden van het verzoekschrift een ouderschapsplan mee te sturen als:

·         Partijen gezamenlijk juridisch ouder zijn van de minderjarige kinderen.
·         Partijen het gezamenlijk gezag uitoefenen over de minderjarige kinderen.
 
Een echtscheidingsconvenant is een lijst van afspraken of een overeenkomst waaruit blijkt dat de echtelieden het eens zijn over de echtscheiding en de gevolgen daarvan. In het convenant worden regelingen vastgelegd zoals kinder- en partneralimentatie, de ( koop-) woning, pensioenverdeling, verdeling van schulden en spaartegoeden, belastingrechten – en plichten en de verdeling van de inboedel.  Aan de rechtbank wordt gevraagd het convenant te hechten aan de beslissing waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken.

Er volgt dan een echtscheidingsbeschikking met daaraan gehecht het convenant. Tegen deze beschikking bestaat voor beide partijen nog een wettelijke beroepsmogelijkheid. Aangezien partijen gezamenlijk tot overeenstemming zijn gekomen, wordt hier over het algemeen van afgezien. Partijen tekenen een akte van berusting, waarbij zij verklaren af te zien van de wettelijke beroepsmogelijkheden. Het huwelijk is pas definitief ontbonden als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van burgerlijke stand in de gemeente waar u gehuwd bent.
 
Als de echtelieden het niet eens kunnen worden over de afwikkeling van de echtscheiding, dan wordt er in de meeste gevallen door beide parijen een eigen advocaat in de arm genomen. Een van de twee advocaten dient dan een verzoekschrift  bij de rechtbank in en dit verzoek moet  door een deurwaarder aan de ander worden uitgereikt. De advocaat van de ander heeft dan 6 weken de tijd om op het verzoek te antwoorden, etc.

Wanneer  dit antwoord ( het verweerschrift)  bij de rechtbank is ontvangen, wordt meestal zitting vastgesteld  waarbij de zaak mondeling wordt behandeld.  Bericht hierover wordt aan de advocaat gezonden. Er is geen verplichting om naar de zitting te komen, hoewel dit door de rechter wel op prijs wordt gesteld. Als de echtgenoten op de zitting verschijnen, moeten zij verplicht hun advocaat meenemen om zich te laten vertegenwoordigen. 

De termijn waarop uitspraak wordt gedaan, wordt bepaald in een landelijk rolreglement. Deze termijn is normaal gesproken 4 weken. De rechter doet soms een vervroegde uitspraak, bijvoorbeeld in spoedeisende zaken. Tegen de beslissing van de rechtbank kan dan weer hoger beroep worden ingesteld binnen 3 maanden na afgifte van de echtscheidingsbeschikking.