Co-ouderschap

Inleiding

Co-ouderschap is meer dan gezamenlijk ouderlijk gezag met een omgangsregeling of bezoekregeling. Bij co-ouderschap delen de ouders de dagelijkse verzorging en de opvoeding van de kinderen. De kinderen wonen een deel van de tijd bij de ene ouder en een deel van de tijd bij de andere ouder. Belangrijke beslissingen over de kinderen nemen de ouders gezamenlijk.

Voordelen

Kinderen hoeven niet te kiezen tussen beide ouders en maken beide ouders in verschillende situaties mee. Zij kunnen profiteren van de kwaliteiten van beide ouders. Beide ouders blijven betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen en kunnen in gelijke mate meedenken en meebeslissen over de kinderen. Ouders hebben meer ruimte om een eigen leven op te bouwen in de tijd dat de kinderen bij de andere ouder zijn.

Nadelen

Sommige kinderen vinden het niet prettig om voortdurend te moeten overschakelen tussen twee huizen. Ouders moeten meer contact hebben met elkaar en meer rekening houden met elkaar bijv. werktijden en woonomgeving.

Voor wie

Co-ouderschap is iets waar beide ouders achter moeten staan. Belangrijk is dat je elkaar respecteert als ouders. Ouders moeten samen afspraken maken over het co-ouderschap en die op papier zetten bijv. in een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan. Dit geeft duidelijkheid en is een basis om toekomstige verschillen te bespreken. Het heeft geen zin om een eenzijdig verzoek voor co-ouderschap bij een rechtbank in te dienen. Dat wordt altijd afgewezen.

Voorwaarden voor een goed lopend co-ouderschap

- Goede en efficiënte communicatie tussen de ouders;

- Flexibiliteit bij de ouders, mede in verband met de te verwachten wijzigingen of onverwachte omstandigheden die vragen om wijziging van de gemaakte afspraken. (bijv. vaderdag valt in de "week van moeder", de geplande vakantie van de ene ouder loopt door in de periode dat de kinderen bij de andere ouder zou moeten zijn, kinderen willen liever door een specifieke ouder naar balletles worden gebracht, etc.)

- Goede logistieke afspraken, inclusief goede afspraken met betrekking tot school, sport, hobby's en sociale contacten van de kinderen (dit ter voorkoming van de noodzaak tot dubbele setjes sportkleren, computers, fietsen, en overige voorzieningen, die in beide huizen voor de kinderen aanwezig moeten zijn).

- De woningen van de ouders dienen bij elkaar in de duur te liggen, zeker wanneer het schoolgaande kinderen betreft.

Co-ouder overleg

Co-ouders hebben regelmatig overleg over de opvoeding van hun kinderen. Sommigen hebben contact via een wekelijks familie-etentje, vaak gaat het alleen telefonisch of schriftelijk, terwijl anderen overleg hebben in het bijzijn van een begeleider, zoals een maatschappelijk werker. 

Wijziging omstandigheden

Het overleg en de samenwerking tussen de ouders kan worden bemoeilijkt door wijziging van omstandigheden. Te denken valt aan de wens van een van de ouders om te verhuizen, wijziging van school of schooltype, de komst van een nieuwe relatie van één van de ouders (evt. met kinderen).

Wijziging co-ouderschap

Het ouderlijk gezag eindigt wanneer de kinderen 18 jaar zijn en formeel houdt dan het co-ouderschap op.
Tot die tijd is een co-ouderschapsregeling niet zomaar te wijzigen in bijv. een omgangsregeling. Bij wijziging van omstandigheden kan het soms in het belang van het kind zijn dat het co-ouderschap wel wordt gewijzigd.
Maar als een kind 12 jaar wordt en het aangeeft dat het bij een ouder wil wonen dan is dat alleen onvoldoende grond voor wijziging.
Ook de wens van een van de ouders om te verhuizen is onvoldoende.
Het in stand houden van een co-ouderschapsregeling kan via de rechter worden afgedwongen.

Wetten en regels

Co-ouderschap staat in Nederland niet in de wet beschreven. Co-ouderschap is mogelijk geworden door de de wet op het omgangsrecht en de wet op behoud van gezamenlijk gezag. Daarbij moet volledig uitvoering worden gegeven aan de wettelijk recht en plicht op informatie en consultatie.

De meeste regelingen gaan ervan uit dat een kind na scheiding staat ingeschreven op één woonadres. Bij co-ouderschap kiest men daarom voor een hoofdverblijfplaats. Veel instanties vinden het co-ouderschap makkelijker te accepteren als het op papier staat bijv. in een ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant of notariële akte.