Partneralimentatie

Inleiding

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaat er een wederzijdse onderhoudsverplichting. Die verplichting loop door bij scheiding. Dat betekent dat je van elkaar financiële steun mag verwachten als je onvoldoende in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. Tenminste als je ex daar voldoende inkomen voor heeft.

Afspraken

Je kunt samen of via bemiddeling onderhandelen en afspraken maken over de hoogte en de duur van de alimentatie. Sommigen spreken af dat er slechts voor een aantal jaren partneralimentatie wordt betaald, bijvoorbeeld zolang de kinderen nog niet naar school gaan. Anderen zien af van partneralimentatie om helemaal los te komen van hun ex. Lukt het niet om zelf tot afspraken te komen over de partneralimentatie, dan kun je dit via advocaat voorleggen aan de rechter.

Duur of limitering alimentatie

Het is de bedoeling van de wetgever dat de alimentatieplicht op een gegeven moment eindigt. In alle redelijkheid mag worden verwacht dat de alimentatieontvanger zich voorbereidt op einde alimentatie. Bij eventuele afspraken over afbouw van de alimentatie wordt ook gekeken naar het vermogen van de alimentatiegerechtigde.
Als je korter dan vijf jaar getrouwd bent geweest en er zijn geen kinderen dan duurt de alimentatieverplichting even lang als de huwelijkse periode.
Ben je langer dan vijf jaar getrouwd geweest dan duurt de alimentatieverplichting 12 jaar en stopt dan automatisch.
De alimentatieperiode wordt berekend vanaf de datum inschrijving van echtscheiding bij de gemeente in de gemeentelijke basisadministratie. Op verzoek van de alimentatiegerechtigde kan de alimentatietermijn door de rechter worden verlengd. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, indien beëindiging te ingrijpend is. 
Bij echtscheiding voor 1 juli 1994 is de duur van de partneralimentatie beperkt tot 15 jaar. Maar de alimentatieplichtige moet dan wel bij de rechter een verzoek tot beëindiging van de alimentatie indienen.

Hoogte alimentatie.

Voor de hoogte van de alimentie is aan de ene kant de behoefte van de alimentatiegerechtigde van belang en aan de andere kant de draagkracht van de alimentatieplichtige. Vaak laat men zich vaak leiden door de Trema normen van de rechterlijke macht. Maar daarop is ook veel kritiek.

Behoefte

De behoefte van de ex-partner wordt gebaseerd op de situatie tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Voor de daadwerkelijk behoefte kan men een budgetoverzicht maken voor de nieuwe situatie. Daarbij wordt ook gekeken of degene die om alimentatie vraagt werkelijk niet in staat is om geheel of gedeeltelijk voor een eigen inkomen te zorgen.

Draagkracht

De draagkracht is afhankelijk van de nieuwe situatie van de alimentatieplichtige. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen wordt een berekening gemaakt op basis van bruto of nettoloon. Op het netto besteedbaar inkomen wordt in mindering gebracht:

- bijstandsnorm (alleenstaande of samenwonende);

- woonkosten (minus minimale eigen huur voor grens huursubsidie);

- premie ziektekostenverzekering;

- overige zoals aflossing schulden, premie levensverzekering, enz.;

Het restant wordt draagkrachtruimte genoemd. Daarvan is een gedeelte beschikbaar voor partneralimentatie na aftrek van kinderalimentatie. Het belastingvoordeel wordt weer bij de alimentatie opgeteld.

Wijziging alimentatie

Een verzoek tot wijziging alimentatie is voor een rechtbank pas ontvankelijk wanneer er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden. Voorwaarde is dat de wijziging van de hoogte van de alimentatie minstens 10% bedraagt.

Redenen voor wijziging alimentatie

- Alimentatiegerechtigde verwerft een eigen inkomen

- Bij hertrouwen of samenwonen vervalt de verplichting tot partneralimentatie.

- Bij ontbinding van deze 2e relatie geeft dat niet opnieuw recht op alimentatie en is er geen reden tot een beroep op wijziging van de omstandigheden.Onvrijwillig verlies van inkomen is reden voor vermindering alimentatie

- Het frustreren van de omgangsregeling kan aanleiding zijn voor vermindering/stopzetting partneralimentatie.

- Lasterlijk gedrag e.d. kan aanleiding zijn voor vermindering/stopzetting partneralimentatie. (Voorbeeld Geen alimentatie voor asociale ex)

Alimentatie en nieuwe partner

De komst van een nieuwe partner kan gevolgen hebben voor de draagkracht van de alimentatieplichtige. Heeft de nieuwe partner een eigen inkomen dan wordt in beginsel de lagere bijstandsnorm voor samenwonende gehanteerd. Verder wordt ervan uitgegaan dat dat de woonlasten met de partner kan delen en die worden gehalveerd. Zelfs wanneer de nieuwe partner geen inkomen heeft maar wel kan werken, worden de woonlasten van de man gehalveerd. Door dit alles wordt de financiële draagkracht van de man hoger waardoor er meer ruimte is voor alimentatie.
Als duidelijk is dat de nieuwe partner redelijkerwijs geen inkomen kan verwerven kan halvering van woonlastenaftrek achterwegen worden gelaten.

Alimentatiefraude

In principe is een alimentatiegerechtigde verplicht om wijziging van inkomenssituatie door te geven. Bijvoorbeeld als deze gaat samenwonen, gaat werken of anderszins inkomen verwerft. Vaak wordt dit geheim gehouden.
De alimentatieplichtige kan dan een recherchebureau inschakelen. De ex-partner wordt geruime tijd geobserveerd. Het benodigde bewijsmateriaal, foto's en getuigenverklaringen worden verzameld. Het rapport van een erkend bureau geldt voor de rechter als wettig bewijs. Is er voldoende bewijs voor alimentatiefraude dan kan men een brief naar de alimentatiegerechtigde sturen. Daarin deelt men mee dat bekend is dat haar inkomenspositie is gewijzigd en daarom verzoekt de partneralimentatie te laten vervallen. En anders is de gang naar en rechtbank noodzakelijk.
Indien alimentatiegerechtigde niet reageert of niet akkoord gaat, dan moet u alsnog naar de rechter.

Inning partneralimentatie

Als uw partner de partneralimentatie niet betaalt, en u komt er in onderling overleg niet uit, dan kunt u het beste een advocaat inschakelen.
Evt. kan die een deurwaarder inschakelen wanneer de alimentatie in een rechterlijke beschikking is vastgelegd.
Tip: Bewaar altijd uw bankafschriften van betaling alimentatie.

Alimentatieverzekering

Vele gezinnen zijn afhankelijk van alimentatie, maar als de alimentatiebetaler arbeidsongeschikt raakt of, erger nog, overlijdt, dan is het gedaan met de financiële bijdragen. Verschillende verzekeraars bieden daarvoor een Alimentatie Polis.