Schulden

Schulden verdelen bij scheiden. Ook schulden verdelen die al bestonden voor het huwelijk ?

Schulden van voor het huwelijk
Schulden aangegaan voorafgaande aan het huwelijk moeten meestal ook worden gedeeld als u besluit te gaan scheiden. De meeste mensen realiseren zich niet dat zij via het huwelijk óók verbonden werden aan schulden welke waren aangegaan nog voordat u ging trouwen. Dit is alleen anders als u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd.

Schulden aangegaan tijdens het huwelijk
Na het einde van het huwelijk blijft in principe ieder afzonderlijk (hoofdelijk) aansprakelijk voor de huwelijkse en de voor-huwelijkse schulden als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd.

Dit is zelfs het geval als u in een echtscheidingsconvenant een bepaalde verdeling bent overeengekomen. Wel kunt u in het laatste geval uw ex in vrijwaring oproepen als u door derden wordt aangesproken. Dit houdt in dat u weliswaar de gehele schuld dient te voldoen, maar u kunt vervolgens dit weer verhalen op uw ex.

Houdt u er rekening mee dat ook een eventuele aanwezige Creditcardschuld of afbetaling bij bijvoorbeeld Wehkamp of Otto (of andere internetwinkels) in het scheidingsconvenant opgenomen dienen te worden.

Huwelijkse voorwaarden
Als u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, dan zijn in beginsel deze voorwaarden bepalend voor de verdeling bij scheiding van het vermogen en de goederen. Dit sluit echter niet uit dat er toch gemeenschappelijke schulden zijn ontstaan welke desondanks bij helften dienen te worden gedeeld.

Schuldeiser is niet akkoord met uw verdeling
Schuldeisers moeten meestal akkoord gaan met de door u gekozen verdeling van schulden. Als een van u beiden een schuld overneemt, heeft dat in principe slechts effect alleen tussen u beiden, tenzij de schuldeiser akkoord is met schuldovername. Indien de schuldeiser niet akkoord gaat met schuldovername door een van u beiden, kan deze schuldeiser u ook na de scheiding nog steeds beiden (hoofdelijk) aanspreken om de hele schuld te voldoen.

Voorbeeld: uw hypotheekschuld
U spreekt samen af dat een van u beiden de koopwoning en hypotheek overneemt. Deze afspraak is in principe geldig. Het kan echter zo zijn dat de bank niet akkoord gaat met de overname van de hypotheek. Redenen hiervoor kunnen zijn:

- De hypotheek was gefinancierd op twee inkomens
- Er moet partneralimentatie worden voldaan
- Er zijn andere schulden die eerst moeten worden afgelost

De conclusie is dan dat de woning toch moet worden verkocht, ondanks de tussen u beiden gemaakte afspraak.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
Als ten laste van een van u beiden via de rechtbank een schuldsaneringsmaatregel is opgelegd, dan wordt hiermee rekening gehouden als wij voor u de echtscheidingsstukken gereed maken.

Eigen woning en faillissement
Privéwoning toch kwijt in failliete boedel echtgenoot, ondanks huwelijkse voorwaarden? U bent onder huwelijkse voorwaarden getrouwd en er zullen daardoor gescheiden vermogens zijn. Wat van de man is blijft van de man. Wat van de vrouw is blijft van de vrouw. Daarnaast kan er een deel gezamenlijk vermogen zijn. Als de man failliet gaat en de woning staat op naam van de vrouw, dan valt de woning buiten het faillissement. Duidelijk toch, of niet ?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 augustus 2009 (LJN BJ8456) anders beslist. In dit geval viel het eigen vermogen van de persoon die niet failliet was, toch in de failliete boedel. Er moest hier alsnog worden afgerekend over het vermogen dat juist (bewust) afgeschermd was door de huwelijkse voorwaarden. Er werd bepaald dat de woning in de failliete boedel viel, tenzij partijen hadden kunnen aantonen dat het huis met eigen middelen van de vrouw was gefinancierd.

Dit houdt in dat als u getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden, uw privéwoning wellicht toch in de failliete boedel valt als uw partner failliet is. Slechts als u dan kunt aantonen dat u de woning met eigen middelen heeft gefinancierd,  zal uw woning niet in de failliete boedel vallen van de partner.

Voorbeeld
De man heeft een eigen zaak en is onder huwelijkse voorwaarden getrouwd met de vrouw. De vrouw koopt een woning op haar eigen naam. Als de man failliet gaat, zal de woning in principe toch in de boedel vallen. De woning zal dan door de curator verkocht kunnen worden. Alleen als de vrouw kan aantonen dat zij de woning met eigen middelen (bijvoorbeeld spaargeld of een erfenis) heeft aangeschaft, zal de woning niet in de failliete boedel vallen.

Schulden na het huwelijk
Pas na de scheiding bent u beiden verlost van het risico van aansprakelijkheid voor schulden welke werden aangegaan door de ex-partner.