Scheidingsbemiddeling en verdelen

Een belangrijk praktisch aspect van een scheiding is de verdeling van het vermogen. Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd is het meestal zo dat alle bezittingen gemeenschappelijk eigendom zijn. De wet bepaalt dan dat u in beginsel ieder de helft krijgt van deze gemeenschappelijke bezittingen. Het is echter mogelijk om hierover andere afspraken te maken in het scheidingsconvenant. Het komt tegenwoordig veel voor dat mensen die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd toch bezittingen hebben die niet gemeenschappelijk zijn: het gaat dan vaak om goederen die afkomstig zijn uit een erfenis of een schenking. Deze privégoederen blijven buiten de verdeling. Het blijkt echter niet altijd eenvoudig te zijn om in deze situaties vast te stellen wat gemeenschappelijk is en wat privé.

Ook als u niet in gemeenschap van goederen bent gehuwd maar huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt, zijn er bijna altijd gemeenschappelijke bezittingen die moeten worden verdeeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een huis dat door u beiden is aangekocht en waarvan u daarom samen eigenaar bent, of een gemeenschappelijke spaarrekening. Ook zijn de meeste inboedelgoederen veelal gemeenschappelijk eigendom omdat dat door u is afgesproken in uw huwelijkse voorwaarden of om de eenvoudige reden dat geen van u beiden kan aantonen dat het privébezit betreft.

Indien u huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt moet in de meeste gevallen ook een verrekening van vermogen plaatsvinden. De reden daarvoor is dat door u in uw huwelijkse voorwaarden de afspraak is opgenomen dat u jaarlijks met elkaar zult verrekenen wat van uw inkomen(s) is overgebleven nadat daaruit de huishoudkosten zijn betaald. Een dergelijke afspraak kan ook door samenlevers worden gemaakt in een samenlevingscontract al gebeurt dat minder vaak. Deze jaarlijkse verrekening van overgespaard inkomen blijft in de praktijk in de meeste gevallen echter achterwege; de wet bepaalt dat in dat geval een (gedeeltelijke) vermogensverrekening moet plaatsvinden. Over deze vermogensverrekening kunnen door u afwijkende afspraken worden gemaakt in het scheidingsconvenant.

Het komt voor dat echtgenoten of partners die ongehuwd samenleven tijdens hun huwelijk een schuld van de andere echtgenoot of partner heeft betaald zonder dat daarover afspraken zijn gemaakt. In het scheidingsconvenant moet in dat geval worden opgenomen dat een dergelijk bedrag al dan niet moet worden terugbetaald.

Als het zo is dat sprake is van een gemeenschappelijk huis of gemeenschappelijke aandelen in een BV schrijft de wet voor dat de verdeling moet worden vastgelegd in een notariële akte.