Tremanormen rekenmethode alimentatie

TREMAnormen
De 'TREMAnormen' zijn richtlijnen van een werkgroep van deskundigen, op basis waarvan de rechtbanken de alimentatie vaststellen.

Het rapport bevat normen of richtlijnen die bij de vaststelling van alimentatie kunnen worden gehanteerd. De werkgroep beveelt de toepassing van deze richtlijnen aan. Het heeft niet de status van wet, zodat ervan kan worden afgeweken. Wel is het zo dat de meeste rechters de richtlijnen volgen.

Alimentatie na echtscheiding, of scheiding van tafel en bed
Bij de ontwikkeling van haar richtlijnen heeft de werkgroep voornamelijk het oog gehad op het vaststellen of wijzigen van alimentatie na echtscheiding, of scheiding van tafel en bed. Het gaat daarbij steeds om partneralimentatie en kinderalimentatie.

Partneralimentatie
Partneralimentatie is een maandelijkse uitkering voor het levensonderhoud van de voormalig echtgenoot, of voormalig geregistreerde partner.

Kinderalimentatie
Kinderalimentatie is een bijdrage van de niet-verzorgende ouder in de kosten van verzorging en opvoeding van zijn kinderen. Het betreft tevens de bijdrage ten behoeve van al dan niet door de vader erkende kinderen.

Alimentatie voor jongeren vanaf 18 jaar
Sinds de verlaging van de meerderjarigheidsgrens per 1 januari 1988 bestaat de verplichting van ouders om te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van kinderen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar. Met de term kosten van levensonderhoud en studie wordt in feite niets anders bedoeld dan de kosten van verzorging en opvoeding. Deze kinderen kunnen jegens hun ouders een zelfstandig recht op een bijdrage in die kosten geldend maken. Als deze meerderjarige kinderen zelf inkomen hebben zoals een bijbaantje of studiefinanciering, dan zal het alimentatiebedrag lager worden vastgesteld.

TREMA en Bijstandsverhaal
De gemeente verstrekt aan de pas gescheiden partner meestal wel een bijstandsuitkering. Echter kan de gemeente vervolgens deze uitkering trachten te verhalen op de ex die mogelijk te weinig alimentatie voldoet. Dit heet 'Bijstandsverhaal'. De aanbevelingen in het TREMA-rapport zijn ook geschikt voor toepassing op verhaal van bijstand, als dit verhaal is gegrond op een onderhoudsverplichting. Overigens kan de gemeentelijke verhaalsprocedure specifieke vragen opwerpen, bijvoorbeeld van bestuursrechtelijke aard.

Behoefte aan alimentatie
Iemand is volgens de TREMA 'behoeftig' als niet zelf in het eigen levensonderhoud kan worden voorzien. Er ontbreken de nodige middelen én deze kunnen ook in redelijkheid niet worden verkregen. Dit geldt alleen voor partneralimentatie. Voor kinderen wordt steeds automatisch aangenomen dat deze behoefte hebben aan kinderalimentatie.   Volgens vaste jurisprudentie kan niet worden uitgegaan van een absoluut behoeftebegrip: behoefte houdt niet op bij het bestaansminimum. Het bestaan en de omvang van de behoefte hangen af van de individuele omstandigheden en moeten van geval tot geval worden bepaald. Allerlei omstandigheden kunnen hierbij een rol spelen.

Voorbeeld behoefte partneralimentatie
Van een alleenstaande moeder die eerder niet werkte tijdens het huwelijk, kan ná het huwelijk worden verwacht dat zij in staat zal zijn eigen inkomen te verwerven. Als zij niet redelijke inspanningen daarvoor doet, zal de partneralimentatie kunnen worden verlaagd met haar 'verdiencapaciteit'. Er wordt dus van uit gegaan dat de alleenstaande moeder wel moeite doet om een eigen inkomen te verwerven, na haar echtscheiding.

Maximum alimentatieberekening
De vast te stellen alimentatie mag de behoefte niet overstijgen, evenmin als de draagkracht. De laagste van de twee vormt dus het maximum. De omstandigheden van partijen kunnen aanleiding geven de alimentatie lager dan dit maximum vast te stellen. Tijdens uw echtscheidingsprocedure maken wij voor u de alimentatieberekening en adviseren u over de hoogte van de te betalen partneralimentatie en/of kinderalimentatie.
 
Wij berekenen voor u alimentatie
Zowel de partner- als kinder alimentatie kunnen wij voor u berekenen . Verder kunnen wij uiteraard bemiddelen om een situatie af te spreken welke recht doet aan alle betrokkenen. De hoogte van de partner- en kinderalimentatie volgt onder meer  uit de afspraken over de omgangsregeling, ouderschapsplan en/of co-ouderschapsregeling.